Προτάσεις Τροποποίησης Καταστατικού

From Hellug Wiki

Revision as of 19:10, 20 September 2021 by Jacob (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

= ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ & ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ HELLUG =

== Σκεπτικό ==


== Άρθρα ΗΔΗ Επεξεργασμένου και Αναμορφωμένου Καταστατικού ==

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ-ΣΥΛΛΟΓΟΥ


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄:ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ´: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄: Υπόλοιπα άρθρα