ΑΡΘΡΟ 17ο: ΣΥΓΚΛΗΣΗ Δ.Σ. – ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Δ.Σ.

Από Hellug Wiki

1. Το Δ.Σ. συνεδριάζει στην έδρα του Συλλόγου ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου ή σε περίπτωση κωλύματος αυτού, του Αντιπροέδρου. Το Δ.Σ βρίσκεται σε απαρτία αν είναι παρόντα τρία (3) τουλάχιστον μέλη του. Αν αυτό δεν είναι δυνατό, τότε μπορεί να γίνει συνεδρίαση δια αλληλογραφίας. Τα μέλη που έχουν πρόσβαση στο Internet μπορούν να επικοινωνούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Για τα μέλη που δεν έχουν πρόσβαση, ο Πρόεδρος είναι υποχρεωμένος να ενημερώνει τα μέλη είτε γραπτά είτε τηλεφωνικά (τα τηλεφωνικά ή ταχυδρομικά έξοδα καλύπτονται από το ταμείο του Συλλόγου). Οι αποφάσεις του Δ.Σ. λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία κατά τον τρόπο διεξαγωγής των ψηφοφοριών της Γ.Σ.

2. Το Δ.Σ. συνέρχεται εκτάκτως, όποτε το συγκαλέσει ο Πρόεδρος ή ο νόμιμος αναπληρωτής του ή αν η συζήτηση ζητηθεί από τρία (3) τουλάχιστον μέλη του Δ.Σ. με αίτησή τους, στην οποία αναγράφονται τα προς συζήτηση θέματα.

3. Οι αποφάσεις του Δ.Σ. λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών και καταχωρούνται στο βιβλίο των πρακτικών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερέχει η ψήφος του Προέδρου. Σε όλες τις συνεδριάσεις τηρούνται πρακτικά από τον Γεν. Γραμματέα, τα οποία επικυρώνονται με τις υπογραφές των μελών και του προεδρεύσαντος.

4. Το Δ.Σ. αποφασίζει για κάθε περίπτωση, που δεν προβλέπεται από το καταστατικό και δεν υπάρχει ειδική απόφαση της Γ.Σ.

5. Όταν ο αριθμός των μελών του Δ.Σ. μειωθεί για οποιοδήποτε λόγο, το Δ.Σ. συμπληρώνεται από τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους σύμφωνα με το σχετικό άρθρο του καταστατικού.

6. Τα μέλη του Συλλόγου μπορούν να παρακολουθούν τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. με δικαίωμα λόγου, όταν αυτό είναι δυνατό, όχι όμως και ψήφου.