ΑΡΘΡΟ 10ο: Υποχρεώσεις Mελών

Από Hellug Wiki

Κάθε Μέλος του Σωματείου έχει τις παρακάτω υποχρεώσεις:

 1. Να συμμετέχει στις Γ.Σ και να συμπαραστέκεται στα όργανα της Διοίκησης κατά την άσκηση των καθηκόντων της.
 2. Να τηρεί το καταστατικό και να συμμορφώνεται με τις αποφάσεις της Γ. Σ. και του Δ.Σ. του Σωματείου.
 3. Να μην αντιστρατεύεται τα συμφέροντα του Σωματείου.
 4. Να υπερασπίζεται ιδιωτικώς και δημοσίως το έργο του Συλλόγου.
 5. Τέλος, υποχρεούται να καταβάλλει στο ταμείο του Σωματείου:
  1. Το εφάπαξ δικαίωμα εγγραφής του, που ορίζεται σε 10 ευρώ (10).
  2. Το ποσό της ετήσιας συνδρομής που ανέρχεται σε 30 ευρώ (30).
  3. Εφεξής, το ποσό δικαιώματος εγγραφής και ετήσιας συνδρομής θα καθορίζεται από την Γ.Σ. κατόπιν προτάσεως του Δ.Σ.
  4. Κάθε άλλη έκτακτη εισφορά, όπως αυτή προβλέπεται να ορίζεται, προς αντιμετώπιση έκτακτων δαπανών του Σωματείου.
  5. Έκτακτες εισφορές αποφασίζονται από το Δ.Σ. και εγκρίνονται από την Γ.Σ.


Under Discussion-Consultation