ΑΡΘΡΟ 2ο: Σκοποί – Επιδιώξεις

Από Hellug Wiki

Σκοποί του Σωματείου είναι:

  1. Η σύσφιξη των δεσμών και των σχέσεων μεταξύ των Ελλήνων χρηστών του Linux (λειτουργικό σύστημα για ηλεκτρονικούς υπολογιστές) καθώς και η παροχή αλληλοβοήθειας μεταξύ αυτών. (Δοκιμαστική αλλαγή από Jacob)...
  2. Η διεξαγωγή εκπαιδευτικών ή άλλων δραστηριοτήτων με σκοπό την βελτίωση των γνώσεων των μελών του πάνω σε θέματα του Linux.
  3. Η δημιουργία, τροποποίηση και προσαρμογή στις ελληνικές ανάγκες λογισμικού, που σχετίζεται με το Linux καθώς και η ελεύθερη διανομή του.
  4. Η προβολή και προώθηση του Linux τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο με σκοπό την ευρύτερη διάδοσή του μεταξύ των χρηστών Η/Υ.
  5. Η ευαισθητοποίηση και ενημέρωση κρατικών ή ιδιωτικών φορέων αλλά και γενικότερα οποιουδήποτε ενδιαφερόμενου σχετικά με το Linux και των θεμάτων που άπτονται τόσο αυτού όσο και γενικότερων θεμάτων πληροφορικής.
  6. Η ερευνητική δραστηριότητα τόσο αυτόνομα εντός του συλλόγου, όσο και σε συνεργασία με άλλους εθνικούς ή διεθνείς φορείς σε τομείς που σχετίζονται με την πληροφορική και το Linux.