ΑΡΘΡΟ 35ο: Ερμηνεία του καταστατικού

Από Hellug Wiki

1. Εάν προκύψει θέμα που δε ρυθμίζεται από το παρόν καταστατικό, αποφαίνεται το Δ.Σ. σύμφωνα με το πνεύμα του παρόντος, τις σχετικές διατάξεις του Α.Κ. και λοιπών Νόμων, με γνώμονα τη συναδέλφωση των μελών, η οποία αποτελεί το θεμέλιο λίθο για την πραγμάτωση των σκοπών του Συλλόγου μας.

2. Η Γ.Σ. στην πρώτη τακτική ή έκτακτη συνέλευσή της, επικυρώνει την ρύθμιση πέραν το καταστατικού ή την ερμηνεία του από το Δ.Σ.

3. Σε περίπτωση μη επικύρωσης, ακολουθεί ψηφοφορία όπως το καταστατικό ορίζει για την αναθεώρηση του καταστατικού.