ΑΡΘΡΟ 11ο: Διαγραφή Mέλους

Από Hellug Wiki
  1. Τα μέλη υποχρεούνται να καταβάλουν την ετήσια συνδρομή, εντός του τελευταίου τριμήνου του έτους. Απαγορεύεται η συμμετοχή στις Γ.Σ. μέλους, το οποίο μέχρι της ενάρξεως της Γ.Σ. δεν έχει εκπληρώσει τις οικονομικές του υποχρεώσεις σύμφωνα με το παρόν καταστατικό.
  2. Όσα εγγεγραμμένα μέλη καθυστερήσουν την ετήσια συνδρομή ή τις άλλες οικονομικές υποχρεώσεις που καθόρισε το Δ.Σ. ή η Γ.Σ., πέραν του εξαμήνου το Δ.Σ. τα ειδοποιεί μ’ επιστολή να ανταποκριθούν εντός διαστήματος 30 ημερών, αλλιώς διαγράφονται με απόφαση της Γ.Σ. ύστερα από πρόταση του Δ.Σ.
  3. Όταν το διαγραμμένο για οικονομικές οφειλές μέλος καταβάλει αυτές, τότε αυτοδικαίως επανεγγράφεται.
  4. Μέλος που έχει διαγραφεί, δε δικαιούται να απαιτήσει την επιστροφή χρημάτων ή να διεκδικήσει άλλα περιουσιακά στοιχεία του Συλλόγου.


Under Discussion-Consultation

Διόρθωση Έκφρασης