ΑΡΘΡΟ 15ο: Τρόπος Εκλογής του Δ.Σ.

Από Hellug Wiki

1. Όσοι από τα μέλη που έχουν δικαίωμα να εκλέγονται στα Όργανα του Συλλόγου θέλουν να εκλεγούν για το αξίωμα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλουν την υποψηφιότητά τους, γραπτά ή ηλεκτρονικά στην Εφορευτική Επιτροπή το λιγότερο μια βδομάδα πριν από την ημέρα της Γ.Σ. Η Εφορευτική Επιτροπή ελέγχει τη νομιμότητα της αίτησης και ανακηρύσσει το μέλος υποψήφιο.

2. Υποψήφιοι που δεν ανακηρύχθηκαν από την Εφορευτική Επιτροπή μπορούν να προσφύγουν με ενστάσεις τους στη Γ.Σ., η οποία αποφασίζει οριστικά.

3. Τα ονόματα των υποψήφιων συμβούλων αναγράφονται με αλφαβητική σειρά σε ενιαίο ψηφοδέλτιο. Το ψηφοδέλτιο μπορεί να έχει τη γνωστή συμβατική μορφή ή να είναι ένα ηλεκτρονικό αρχείο, το οποίο αποστέλλεται στον listserver και από εκεί σε όλα τα μέλη.

4. Ειδικά για μέλη που εγγράφως και εγκαίρως δηλώσουν ότι δεν έχουν πρόσβαση στο Internet, το ψηφοδέλτιο εκτυπώνεται σε χαρτί και αποστέλλεται με συμβατικό ταχυδρομείο από την Εφορευτική Επιτροπή στα μέλη αυτά.

5. Κάθε μέλος που ψηφίζει μπορεί να βάλει μέχρι πέντε (5) σταυρούς προτίμησης.

6. Μέλη του Δ.Σ. εκλέγονται οι κατά σειρά πλειοψηφίσαντες βάσει του σταυρού προτίμησης, οι δε υπόλοιποι κατά σειρά επιλαχόντες θεωρούνται αναπληρωματικοί. Σε περίπτωση ισοψηφίας διενεργείται επαναληπτική ψηφοφορία μόνο για τα ισοψηφήσαντα μέλη.

7. Η θητεία του Δ.Σ. είναι μονοετής. Μετά τη λήξη της θητείας του, απαγορεύεται η άσκηση καθηκόντων διοικήσεως, οποιαδήποτε δε, δικαιοπραξία από το Δ.Σ. ή μελών αυτού είναι άκυρη και δε δεσμεύει το Σύλλογο.

8. Οι αναπληρωματικοί σύμβουλοι καλούνται κατά τη σειρά εκλογής τους σε αντικατάσταση τακτικού μέλους του Δ.Σ. σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου, έκπτωσης ή παύσης αυτού.