ΑΡΘΡΟ 24ο: Απαρτία Γ.Σ. Αποφάσεις Γ.Σ.

Από Hellug Wiki

1. Η Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντες το 1/3 τουλάχιστον του αριθμού των μελών των εχόντων δικαίωμα ψήφου. Αν δεν υπάρχει απαρτία κατά την πρώτη σύγκληση, τότε η Γ.Σ. γίνεται δια ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (ηλεκτρονική συνέλευση). Ο Σύλλογος διαθέτει ειδικό μέσο άμεσης επικοινωνίας (listserver) των μελών με τη χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Όσα μέλη του Συλλόγου δεν έχουν πρόσβαση στο Internet μετέχουν με συμβατικό ταχυδρομείο, η δε ενημέρωσή τους για την πορεία της Συνέλευσης θα γίνεται από τον Πρόεδρο του Συλλόγου. Η συζήτηση των θεμάτων θα γίνεται κατά την πάγια μέθοδο συζήτησης θεμάτων του USENET. Το πέρας της Γ.Σ. ανακοινώνεται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ.

2. Αν υπάρχει απαρτία (συμβατική συνέλευση), η οποία διαπιστώνεται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ., Γ.Σ. με απλή πλειοψηφία των παρόντων Πρόεδρο και Γραμματέα, οι οποίοι διευθύνουν τη συνεδρίαση.

3. Η Γ.Σ. μπορεί να αποφασίσει με απλή πλειοψηφία για τη συζήτηση οποιουδήποτε θέματος.