ΑΡΘΡΟ 30ο: Εφορευτική επιτροπή

From Hellug Wiki

1. Η Εφορευτική Επιτροπή αποτελείται από 3 μέλη και εκλέγεται από τη Γ.Σ. πριν από κάθε ψηφοφορία για εκλογή νέου Δ.Σ. και νέας Ελεγκτικής Επιτροπής.

2. Στην Εφορευτική Επιτροπή δε μπορεί να είναι μέλος υποψήφιος για τα αξιώματα για τα οποία γίνονται εκλογές.

3. Η Εφορευτική Επιτροπή κρατάει πρωτόκολλο ψηφοφορίας, στο οποίο καταχωρείται με αύξοντα αριθμό το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου και σε ξεχωριστό φάκελο η αίτηση υποψηφιότητας.

4. Η Εφορευτική Επιτροπή είναι υπεύθυνη για τη διεξαγωγή των εκλογών: ετοιμασία, αποστολή και παραλαβή ψηφοδελτίων, καθώς και για την ανακοίνωση του αποτελέσματος, με την κατάρτιση του αντίστοιχου πίνακα.

5. Μετά το πέρας των εκλογών, συντάσσεται πρακτικό εκλογών, στο οποίο αναφέρονται όλα τα σχετικά με τις εκλογές.