ΑΡΘΡΟ 33ο: Διάλυση του σωματείου

Από Hellug Wiki

Ο Σύλλογος διαλύεται:

1. Με δικαστική απόφαση στις περιπτώσεις που ορίζει ο νόμος.

2. Όταν τα μέλη του είναι λιγότερα από δέκα (10).

3. Με πρόταση διαλύσεως, η οποία γίνεται με τον ίδιο τρόπο που τροποποιείται το καταστατικό.