ΑΡΘΡΟ 9ο: Δικαιώματα Mελών

Από Hellug Wiki
 1. Όλα τα μέλη έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις. Η ιδιότητα του μέλους δε μεταβιβάζεται ούτε κληρονομείται.
 2. Κάθε εγγεγραμμένο μέλος έχει τα παρακάτω δικαιώματα:
  1. Να συμμετέχει στις συνεδριάσεις της Γ.Σ του Σωματείου.
  2. Το δικαίωμα του “εκλέγειν και εκλέγεσθαι”, εφ’ όσον έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του και είναι ταμειακώς εντάξει.
  3. Να λαμβάνει γνώση οποτεδήποτε των πρακτικών και των λαμβανομένων από τη Γ.Σ και τ’ άλλα καταστατικά όργανα αποφάσεων.
  4. Να λαμβάνει γνώση του εισαγόμενου από το Δ.Σ. στη Γ.Σ. ισολογισμού.
  5. Να υποβάλλει στη Γ.Σ. εγγράφως, ηλεκτρονικώς ή προφορικώς προτάσεις ή ενστάσεις σχετικές με την επίτευξη των στόχων του Σωματείου.
  6. Να λαμβάνει χρηματική ενίσχυση, από τους πόρους του Συλλόγου, κατόπιν αποφάσεως του Δ.Σ. επικυρωμένης από τη Γ.Σ., για την παραγωγή έργου το οποίο έχει συμβάλλει στην προώθηση των σκοπών του Συλλόγου.
  7. Να μετάσχει στις ειδικές επιτροπές που μπορεί να δημιουργήσει ο Σύλλογος


Under Discussion-Consultation