ΑΡΘΡΟ 20ο: Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.)

Από Hellug Wiki

1. Η Γ.Σ. του Συλλόγου αποτελείται από το σύνολο των οικονομικά τακτοποιημένων μελών του.

2. Οικονομικά τακτοποιημένο θεωρείται το μέλος που έχει καταβάλει τις ετήσιες συνδρομές προς το Σύλλογο μέχρι και του εξαμήνου που συνέρχεται η Γενική Συνέλευση.

3. Η Γ.Σ. αποτελεί το ανώτατο όργανο του Συλλόγου και αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά το Σύλλογο.

4. Επιπλέον, η Γ.Σ:

α. Εκλέγει το Δ.Σ., την Εφορευτική Επιτροπή και την Ελεγκτική Επιτροπή (Ε.Ε.) και ελέγχει τη δράση αυτών.

β. Εγκρίνει ή απορρίπτει τον απολογισμό δράσης και διαχείρισης του Δ.Σ και τις εκθέσεις της Ελεγκτικής Επιτροπής για τον έλεγχο της διαχείρισης.

γ. Εγκρίνει, τροποποιεί και συμπληρώνει τους ετήσιους προϋπολογισμούς για κάθε οικονομικό έτος.

δ) Παύει τα μέλη του Δ.Σ. και της Ελεγκτικής Επιτροπής για σπουδαίους λόγους και ιδίως για βαριά παράβαση των καθηκόντων τους ή για ανικανότητα να ασκήσουν την τακτική διαχείριση.