ΑΡΘΡΟ 21ο: ΣΥΓΚΛΗΣΗ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Γ.Σ.

Από Hellug Wiki

1. Οι Γ.Σ. είναι τακτικές κι έκτακτες.

2. Η τακτική Γ.Σ. συνέρχεται μία (1) φορά το χρόνο και κατά προτίμηση μέσα στους 3 πρώτους μήνες του έτους, μετά από πρόσκληση του Δ.Σ. Στα μέλη αποστέλλεται έγγραφη πρόσκληση είτε με συμβατικό ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (20) είκοσι τουλάχιστον ημέρες πριν από την πραγματοποίηση της συνόδου. Η πρόσκληση πρέπει ν' αναγράφει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, τον τόπο, την ημέρα και ώρα της συνέλευσης. Υπογράφεται δε από τον Πρόεδρο και το Γεν. Γραμματέα. Σύμφωνα μ' αυτή τίθενται υποχρεωτικώς, κατά την κρίση των μελών τα εξής θέματα:

α. Ο απολογισμός των πεπραγμένων του Δ.Σ. για το παρελθόν έτος.

β. Ο οικονομικός ισολογισμός για την ετήσια διαχειριστική περίοδο και ο προϋπολογισμός της επόμενης.

γ. Η έκθεση της Ελεγκτικής επιτροπής.