ΑΡΘΡΟ 25ο: Αποφάσεις Γ.Σ.

Από Hellug Wiki

1. Απόφαση της Γ.Σ. επί θέματος που δεν έχει αναγραφεί στην ημερήσια διάταξη και πρόσκληση είναι άκυρη.

2. Οι αποφάσεις των Γ.Σ. λαμβάνονται πάντοτε με ψηφοφορία φανερή και ποτέ δια βοής, λαμβάνονται δε με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων, εκτός αν με βάση άλλες διατάξεις του παρόντος απαιτείται αυξημένη πλειοψηφία.

3. Με μυστική ψηφοφορία λαμβάνονται οι αποφάσεις για θέματα που με απόφαση του Δ.Σ. ή της Γ.Σ. χαρακτηρίζονται εξαιρετικά σοβαρά.