ΑΡΘΡΟ 14ο: Διοικητικό συμβούλιο

From Hellug Wiki

1. Ο Σύλλογος διοικείται από πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραμματέα, Ταμία, Έφορο και εκλέγεται από τη Γ.Σ. με ψηφοφορία, σύμφωνα με το σχετικό άρθρο του καταστατικού

2. Το Δ.Σ. διοικεί το Σύλλογο και διαχειρίζεται την περιουσία του σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων, του παρόντος καταστατικού και τις αποφάσεις των Γ.Σ.

3. Αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά στην εκπλήρωση των σκοπών του Συλλόγου, συντάσσει τον ετήσιο προϋπολογισμό και τον απολογισμό του λογιστικού έτους και ανακοινώνει αυτούς προς τη Γ.Σ.