ΑΡΘΡΟ 28ο: Ελεγκτική επιτροπή (Ε.Ε.)

Από Hellug Wiki

1. Η Ελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από 3 μέλη και εκλέγεται από τη Γ.Σ. σύμφωνα με το σχετικό άρθρο, με φανερή ψηφοφορία και για 1 έτος.

2. Η Ελεγκτική Επιτροπή, μόλις εκλεγεί, συγκροτείται σε σώμα, ακολουθώντας τον τρόπο συγκρότησης του Δ.Σ., και με ψηφοφορία εκλέγει τον Πρόεδρό της, ο οποίος καλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις και όλο το έργο της.