ΑΡΘΡΟ 7ο: Διάκριση Mελών

Από Hellug Wiki

Τα μέλη του Σωματείου διακρίνονται σε:

  1. ΤΑΚΤΙΚΑ, όσα καλύπτονται από το ΑΡΘΡΟ 4 παρ. 1
  2. ΕΠΙΤΙΜΑ. Επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται από τη Γεν. Συνέλευση με φανερή ψηφοφορία, ύστερα από πρόταση του Δ.Σ., όσα προσέφεραν εξαιρετικές υπηρεσίες στην πραγματοποίηση των σκοπών του Σωματείου.
  3. ΕΠΙΤΙΜΟΥΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥΣ, με πρόταση του Δ.Σ., η Γεν. Συνέλευση ανακηρύσσει με φανερή ψηφοφορία ως επίτιμους Προέδρους, Προέδρους του Σωματείου, που προσέφεραν πολλές και εξαιρετικές υπηρεσίες σ’ αυτό.