ΑΡΘΡΟ 22ο: Έκτακτες Γ.Σ.

Από Hellug Wiki

1. Έκτακτες Γ.Σ. συγκαλούνται όταν αυτό κριθεί αναγκαίο από το Δ.Σ. ή όταν ζητηθεί με αίτηση από το 2/5 τουλάχιστον των οικονομικά τακτοποιημένων μελών με γραπτή αίτηση προς το Δ.Σ. στην οποία θα αναγράφονται τα προς συζήτηση θέματα.

2. Το Δ.Σ. υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γ.Σ. μέσα σε διάστημα 15 ημερών από την υποβολή της αίτησης. Αν περάσει άπρακτη η παραπάνω προθεσμία, τότε η Γ.Σ. συγκαλείται από τους αιτούντες κατόπιν αδείας του Πρωτοδικείου Αθηνών, η οποία ρυθμίζει και τα αφορούντα την Προεδρία της Γ.Σ. θέματα.

3. Σε ότι αφορά την από το Δ.Σ. σχετική πρόσκληση και γνωστοποίηση αυτής, εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα εκ του καταστατικού για τις τακτικές Γ.Σ. του Συλλόγου.