ΑΡΘΡΟ 19ο: Αρμοδιότητες των μελών του Δ.Σ.

Από Hellug Wiki

Το Δ.Σ. διοικεί και διαχειρίζεται τις υποθέσεις του Συλλόγου και κατευθύνει τη δράση αυτού στην επιδίωξη και πραγματοποίηση των σκοπών του.

1. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. προΐσταται αυτού, διευθύνει τις συνεδριάσεις, εισηγείται προς αυτό τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, την οποία συντάσσει με το Γεν. Γραμματέα. Εκπροσωπεί το Σύλλογο, ενώπιον κάθε Δικαστικής, Πολιτικής, Φορολογικής ή άλλης αρχής και ενώπιον κάθε τρίτου σ' όλες τις σχέσεις, δικαιοπραξίες και εκδηλώσεις. Επιβλέπει τη διαχείριση του ταμία, κάθε φορά που κρίνει αυτό αναγκαίο, στον οποίο δίνει την εντολή για κάθε δαπάνη κατόπιν απόφασης της Γ.Σ. Συντάσσει ανακοινώσεις και κάθε κείμενο που κοινοποιείται στα πλαίσια των αποφάσεων του Δ.Σ. Συνυπογράφει με τον Γενικό Γραμματέα όλα τα έγγραφα, την αλληλογραφία, τα εντάλματα πληρωμών, τα οποία εκδίδονται βάσει αποφάσεων του Δ.Σ. Προσυπογράφει στον Ταμία τις διπλότυπες αποδείξεις είσπραξης. Συγκαλεί τις Γ.Σ. ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. και τις συνελεύσεις του Δ.Σ. Φροντίζει γενικά για την τήρηση του καταστατικού, των αποφάσεων της Γ.Σ. και του Δ.Σ., Παίρνοντας κάθε εξασφαλιστικό μέτρο των συμφερόντων του Συλλόγου ακόμα δε και χωρίς απόφαση του Δ.Σ., εάν από την αναβολή κινδυνεύουν τα συμφέροντά του.

2. Ο Αντιπρόεδρος συνεργάζεται με τον Πρόεδρο του Δ.Σ. για την εκτέλεση των αποφάσεων και τον αναπληρώνει σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος.

3. Ο Γενικός Γραμματέας είναι ο εισηγητής και εκτελεστής των αποφάσεων του Δ.Σ. Τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ., το μητρώο μελών, συνυπογράφει με τον Πρόεδρο όλα τα έγγραφα, διεξάγει την αλληλογραφία κι επιμελείται της τακτικής τήρησης των αρχείων. Υποβάλλει μετά του Ταμία ή του Προέδρου, ανάλογα με την περίπτωση, κάθε ζητούμενο στοιχείο σε κάθε Δημόσια Αρχή. Φυλάσσει τη σφραγίδα του Σωματείου, εποπτεύει και ελέγχει την καλή λειτουργία των υπηρεσιών του Συλλόγου και προίσταται του προσωπικού αυτού. Τον Γεν. Γραμματέα όταν κωλύεται αντικαθιστά είτε ο Πρόεδρος ή κάποιος που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

4. Ο Ταμίας είναι υπεύθυνος για την τήρηση του βιβλίου ταμείου και για τη ταμειακή διαχείριση. Ενεργεί τις εισπράξεις και τις πληρωμές βάσει γραμματίων και ενταλμάτων και προβαίνει σε αναλήψεις χρημάτων βάσει αποφάσεων του Δ.Σ. Τις διπλότυπες αποδείξεις εισπράξεως υπογράφει και ο Πρόεδρος όπως και τα εντάλματα πληρωμών, στα οποία πρέπει να μνημονεύεται στο τέλος ο αριθμός της αποφάσεως του Δ.Σ., με την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη. Συντάσσει καταστάσεις της ταμειακής κινήσεως που τις υποβάλλει στο Δ.Σ. στο τέλος κάθε εξαμήνου. Η κατάσταση πρέπει να περιέχει αναλυτικά τα έσοδα και τα έξοδα με τα σχετικά παραστατικά έγγραφα. Ο Ταμίας καταθέτει τα πέραν ενός ποσού διαθέσιμων μετρητών που θα αποφασίζεται από την Γ.Σ. και αρχικά θα είναι πενήντα χιλιάδες δρχ. (50.000) σε καθορισμένη από το Δ.Σ. αναγνωρισμένη ελληνική τράπεζα και σε λογαριασμό καταθέσεως όψεως στο όνομα του Σωματείου. Η απόφαση θα πρέπει να εξασφαλίζει την όσο δυνατό μεγαλύτερη απόδοση χρημάτων. Ο ταμίας μεριμνά για την κανονική είσπραξη των συνδρομών και τηρεί ενήμερο του Δ.Σ. για τυχόν καθυστερήσεις. Ο Ταμίας υποχρεούται να θέτει στη διάθεση του Δ.Σ για έλεγχο το Ταμείο του Συλλόγου, όποτε αυτό κριθεί αναγκαίο.

5. Ο Έφορος τηρεί το βιβλίο περιουσίας και επιμελείται της διαφύλαξης των περιουσιακών στοιχείων του Συλλόγου. Είναι υπεύθυνος για τη προμήθεια των αναγκαίων υλικών και διοργάνωση διαλέξεων, εκδηλώσεων, εορτών κλπ.

6. Το Δ.Σ. έχει τη δυνατότητα να καλεί κάθε φορά ανάλογα με τις ανάγκες του Σωματείου βοηθητικά πρόσωπα προκειμένου να καλυφθούν έκτακτες ανάγκες και μπορεί να εξουσιοδοτήσει τρίτους για να αντιπροσωπεύσουν τον σύλλογο εάν και όπου αυτό καταστεί αναγκαίο