ΑΡΘΡΟ 27ο: Οικονομική διαχείριση

Από Hellug Wiki


1. Η περιουσία του Συλλόγου μπορεί να διατεθεί για:

α. Χρηματοδότηση των μελών του συλλόγου ή τρίτων οι οποίοι εργάζονται για τη δημιουργία λογισμικού ή την εκπόνηση μελέτης που αποδεδειγμένα προωθεί τους σκοπούς του Συλλόγου.

β. Έκδοση εντύπων τα οποία προβάλλουν το έργο του Συλλόγου ή είναι επιμορφωτικού περιεχομένου.

γ. Πληρωμή συνδρομών σε περιοδικά ή αγορά εντύπων και λογισμικού τα οποία βοηθούν το έργο του Συλλόγου.

δ. Οργάνωση συνεδρίων με θέματα σχετικά με τους σκοπούς του Συλλόγου.

ε. Συμμετοχή του Συλλόγου σε συνέδρια, εκθέσεις κλπ. για προβολή του έργου του.

στ. Κάθε άλλη δαπάνη αποφασιζόμενη από το Δ.Σ. εάν αποσκοπεί στην εκπλήρωση των στόχων του συλλόγου.

2. Διενεργούμενη δαπάνη είναι έγκυρη, όταν έχει εγκριθεί με σχετική απόφαση του Δ.Σ.

3. Προκειμένου γι' αγορά ή πώληση ακινήτων απαιτείται πάντοτε η έγκριση της Γ.Σ.

4.Απαγορεύεται η διάθεση της περιουσίας του Συλλόγου για σκοπούς διαφορετικούς από τους προβλεπόμενους στο παρόν καταστατικό.