ΑΡΘΡΟ 8ο: Εγγραφή Mελών

Από Hellug Wiki
  1. Κάθε νέο μέλος για να εγγραφεί, πρέπει να υποβάλει αίτηση προς το Δ.Σ. με τα στοιχεία της ταυτότητάς του, τη διεύθυνση, το τηλέφωνο του και με τη σημείωση ότι αποδέχεται το παρόν καταστατικό. Την αίτηση πρέπει να συνυπογράφουν τουλάχιστον 3 Τακτικά Μέλη του Συλλόγου. (πρέπει να διαγραφεί..)
  2. Το Δ.Σ. ελέγχει τις προϋποθέσεις για την εγγραφή του και αναλόγως εγκρίνει ή απορρίπτει την αίτηση. Ο αιτών έχει το δικαίωμα να προσφύγει κατά της απορριπτικής απόφασης ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης, η οποία και αποφαίνεται αμετάκλητα.
  3. Ο γενόμενος δεκτός ως μέλος, καταβάλει το οριζόμενο απ’ το καταστατικό ποσό δικαιώματος εγγραφής και εγγράφεται στα βιβλία του Σωματείου.


x (πρέπει να διαγραφεί..)