ΑΡΘΡΟ 4ο: Πόροι του σωματείου

Από Hellug Wiki
 1. Οι πόροι του σωματείου είναι οι ακόλουθοι:
  1. Η εγγραφή και οι συνδρομές των μελών του.
  2. Οι τόκοι των κεφαλαίων.
  3. Δωρεές, κληρονομιές, συνεισφορές από οποιονδήποτε είτε εντός του συλλόγου είτε εκτός αυτού.
  4. Πάσης φύσεως οικονομικές ενισχύσεις, που προέρχονται από φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου.
  5. Επιχορηγήσεις και άλλες οικονομικές ενισχύσεις Κοινοτικών, Δημοσίων, Δημοτικών και άλλων αρχών.
  6. Τυχόν έσοδα από οργάνωση σεμιναρίων, εγκατάσταση λογισμικού ή παροχή άλλων υπηρεσιών. σχετιζόμενων με τους σκοπούς και τα μέσα του συλλόγου.
  7. Πώληση εντύπων υπό κάθε μορφή (ηλεκτρονική, έντυπη κλπ.) (πρέπει να διαγραφεί..)
  8. Έκτακτες εισφορές, προτεινόμενες από το Δ.Σ. και εγκρινόμενες από την Γ.Σ.
  9. Οποιαδήποτε άλλη πηγή, εφ όσον δεν αντιβαίνει την υπάρχουσα νομοθεσία και δεν έρχεται σε αντίθεση με τους σκοπούς του σωματείου, κατόπιν σύμφωνης γνώμης της Γ.Σ.
 2. Κληροδοσίες και δωρεές υπό τρόπο γίνονται δεκτές, ύστερα από έγκριση της Γενικής συνέλευσης κατά πλειοψηφία.
 3. Η εκμετάλλευση της κινητής και ακίνητης περιουσίας του Σωματείου δε μπορεί σε κάθε περίπτωση, να συνεπάγεται την ανάμειξη αυτού σε κερδοσκοπικές δραστηριότητες και σκοπούς πέραν των στόχων του σωματείου.
 4. Το Δ.Σ. διαχειρίζεται την περιουσία του σωματείου κατά το δοκούν, με σκοπό την συντήρησή της, πάντα σε συμφωνία με τη σχετική νομοθεσία, και λογοδοτεί επ’ αυτού στην Γ.Σ.