ΑΡΘΡΟ 16ο: Συγκρότηση Δ.Σ.

Από Hellug Wiki

1. Τα εκλεγμένα μέλη του Δ.Σ. συνέρχονται με πρόσκληση του συμβούλου που πλειοψήφησε μέσα σε 15 ημέρες από την ημέρα της εκλογής τους και συγκροτούνται σε σώμα με ψηφοφορία εκλέγοντας μεταξύ τους με απόλυτη πλειοψηφία των μελών κατά σειρά τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γεν. Γραμματέα, τον Ταμία και τον Έφορο. Συντάσσεται τότε σχετική πράξη, η οποία υπογράφεται από τα μέλη και καταχωρείται στα βιβλία πρακτικών του Σωματείου.

2. Κανένας μέλος του Δ.Σ. δεν μπορεί να έχει συγχρόνως δύο ή περισσότερες από τις παραπάνω ιδιότητες. Μέχρις ότου αναλάβει καθήκοντα το νέο Δ.Σ., το παλαιό εξακολουθεί να διαχειρίζεται τις επείγουσες υποθέσεις του Συλλόγου.

3. Η μονοετής θητεία του Δ.Σ. αρχίζει από την ημέρα της εκλογής του.