ΑΡΘΡΟ 34ο: Εκκαθάριση

Από Hellug Wiki

1. Ο υπό διάλυση Σύλλογος τίθεται υπό εκκαθάριση εφαρμοζομένων των σχετικών περί Σωματείων διατάξεων του Α.Κ.

2. Η περιουσία του Σωματείου σε καμιά περίπτωση δε διανέμεται στα μέλη του.

3. Σε περίπτωση διαλύσεως του Συλλόγου η περιουσία του διατίθεται για σκοπούς που εξυπηρετούν αναγνωρισμένα την κοινή ωφέλεια και την πρόοδο της επιστήμης.