ΑΡΘΡΟ 29ο: Έργο της ελεγκτικής επιτροπής

Από Hellug Wiki

1. Έργο της Ε.Ε. είναι ο έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης του Συλλόγου, των πραγματοποιηθέντων εξόδων και της πηγής αυτών καθώς και των πραγματοποιηθεισών δαπανών. Κατά την άσκηση του έργου τους, τα μέλη της Ε.Ε εξετάζουν οποιοδήποτε χρήσιμο στοιχείο και ζητούν την επίδειξη των εγγράφων και βιβλίων.

2. Τα μέλη που συνιστούν την Ε.Ε. δεν μπορούν να είναι μέλη του Δ.Σ. του Σωματείου.

3. Το πόρισμα του ελέγχου τους υποβάλλουν εγγράφως προς τη συνερχόμενη κατ' έτος τακτική Γ.Σ.

4. Στο τέλος του έτους η Ε.Ε διενεργεί καθολικό έλεγχο και συντάσσει σχετική έκθεση, την οποία υποβάλλει στο Δ.Σ. και τη Γ.Σ.