ΑΡΘΡΟ 12ο: Αποχώρηση Mέλους

Από Hellug Wiki
  1. Τα μέλη αποχωρούν οικειοθελώς απ’ το Σωματείο, κατόπιν εγγράφου δηλώσεως προς το Δ.Σ. Το μέλος που αποχωρεί υποχρεούται στην εκπλήρωση των μέχρι της αποχώρησής του υποχρεώσεων έναντι του Συλλόγου.
  2. Η αποχώρηση του γνωστοποιείται σε όλα τα υπόλοιπα μέλη, είτε με συμβατικό τρόπο ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.Under Discussion-Consultation

Διόρθωση Έκφρασης