ΑΡΘΡΟ 26ο: Βιβλία του σωματείου

Από Hellug Wiki

1. Για την άρτια λειτουργία και τη νόμιμη διαχείριση των οικονομικών του Συλλόγου, το Δ.Σ. τηρεί τα εξής αριθμημένα και θεωρημένα από τον Πρόεδρο βιβλία:

α. Μητρώο Μελών.

β. Βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων του Δ.Σ.

γ. Βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων της Γ.Σ.

δ. Βιβλίο ταμείου (εισπράξεων και πληρωμών).

ε. Βιβλίο περιουσίας.

στ. Βιβλίο ταμειακής ενημερότητας των μελών.

ζ. Βιβλίο εισερχομένων κι εξερχομένων εγγράφων.

η. Βιβλίο Διαγραφών.

2. Τα παραπάνω βιβλία δύνανται να φυλάσσονται σε ηλεκτρονική μορφή (αρχεία, βάση δεδομένων, ηλεκτρονικά κείμενα, λογιστικά φύλλα) αν αυτό αποτελεί επιθυμία του Συλλόγου και δεν αντιβαίνει με υπάρχοντες νόμους.

3. Τα μέλη του Συλλόγου έχουν δικαίωμα να πληροφορούνται το περιεχόμενο των παραπάνω βιβλίων.