ΑΡΘΡΟ 32ο: Τροποποίηση καταστατικού

Από Hellug Wiki

1. Για την τροποποίηση του καταστατικού αποφασίζει η Γ.Σ., που συνέρχεται ειδικώς για το σκοπό αυτό.

2. Η Γ.Σ με σκοπό την τροποποίηση του καταστατικού βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται τα 2/3 των οικονομικώς τακτοποιημένων μελών.

3. Οι αποφάσεις για την τροποποίηση του καταστατικού λαμβάνονται με πλειοψηφία των 3/5 των παρόντων.

4. Οποιαδήποτε τροποποίηση του καταστατικού ισχύει μόνο μετά την εγγραφή αυτής στο προβλεπόμενο απ' τον Α.Κ βιβλίο.