ΑΡΘΡΟ 31ο: Έκτακτες επιτροπές – Ομάδες εργασίας

Από Hellug Wiki

1. Για την προώθηση των σκοπών του Συλλόγου συγκροτούνται με απόφαση του Δ.Σ. επιτροπές υπεύθυνες για την οργάνωση εκδηλώσεων, ομιλιών, σεμιναρίων, συνεδρίων για τον προγραμματισμό επισκέψεων και επαφών, για τη δημιουργία κέντρου πληροφοριών και γενικά για οποιοδήποτε ζήτημα κριθεί σκόπιμο από το Σύλλογο η συγκρότηση μιας επιτροπής.

2. Η Γ.Σ. μετά από εισήγηση του Δ.Σ., μπορεί να προχωρεί στη συγκρότηση Ομάδων Εργασίας με σκοπό τη μελέτη ενός συγκεκριμένου προβλήματος, τη δημιουργία νέων εργαλείων κλπ.