ΑΡΘΡΟ 18ο: Κανονισμοί για τα μέλη του Δ.Σ.

Από Hellug Wiki

1. Τα μέλη του Δ.Σ. μπορούν να παυθούν από τη Γ.Σ. με απόφαση που λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία των 4/5 των παρόντων μελών.

2. Μέλος του Δ.Σ. δεν ψηφίζει, εάν η απόφαση αφορά την επιχείρηση δικαιοπραξίας ή την έγερση ή την κατάργηση δίκης μεταξύ του Συλλόγου αφ' ενός και του μέλους ή του συζύγου ή συγγενούς του εξ αίματος μέχρι του 3ου βαθμού, αφετέρου.

3. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου, έκπτωσης ή συνεχούς κωλύματος του Προέδρου ή άλλου μέλους του Προεδρείου το Δ.Σ. εκλέγει νέο αντικαταστάτη αυτού μέχρι τη λήξη της θητείας του.

4. Μέλος του Δ.Σ. που απουσιάζει αδικαιολόγητα επί τέσσερις συνεχόμενες τακτικές συνεδριάσεις ή έχει εκπέσει του αξιώματος του ή παραιτηθεί, αντικαθίσταται με απόφαση του Δ.Σ. από τον πρώτο κατά σειρά αναπληρωματικό σύμβουλο και εάν αυτός δεν αποδεχτεί το διορισμό καλείται ο δεύτερος κατά σειρά και ούτω καθ' εξής. Εάν λείπουν τα απαιτούμενα πρόσωπα για τη διοίκηση του Συλλόγου, τα λοιπά μέλη του Δ.Σ., εφ' όσον αρκούν για τη συγκρότηση απαρτίας οφείλουν να συγκαλέσουν τη Γ.Σ. προς διεξαγωγή αρχαιρεσιών και συμπλήρωση των κενών θέσεων, εάν αυτό δεν καταστεί δυνατόν, τότε διορίζεται προσωρινή διοίκηση από το Πρωτοδικείο Αθηνών.

5. Το μέλος που εκπίπτει από το αξίωμα του δικαιούται να προσφύγει στη Γ.Σ. για ακύρωση της απόφασης έκπτωσής του. Η προσφυγή κατατίθεται στον Γεν. γραμματέα του Δ.Σ. με απόδειξη σε δέκα μέρες από την κοινοποίηση της απόφασης έκπτωσης. Αν κατατεθεί προσφυγή, η σχετική απόφαση δεν εκτελείται μέχρι να αποφασίσει η Γ.Σ.