ΑΡΘΡΟ 6ο: Όροι αποδοχής

From Hellug Wiki

Revision as of 19:05, 20 September 2021 by Jacob (talk | contribs) (Νέα σελίδα με '1. Μέλη του Σωματείου μπορούν να είναι ελεύθερα όλοι όσοι, αδιακρίτως φύλλου, επαγγελματίες...')
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

1. Μέλη του Σωματείου μπορούν να είναι ελεύθερα όλοι όσοι, αδιακρίτως φύλλου, επαγγελματίες ή ερασιτέχνες, είναι χρήστες του Linux, καθώς και φίλοι του λειτουργικού αυτού συστήματος.

2. Τα υποψήφια μέλη πρέπει να αποδέχονται ανεπιφύλακτα το καταστατικό και να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.

3. Ανήλικοι κάτω των 18 ετών δεν μπορούν να είναι μέλη του Σωματείου, εκτός και αν συναινεί ο πατέρας, επίτροπος ή κηδεμόνας αυτών και αναγγέλλει τούτο εγγράφως προς τη διοίκηση του Σωματείου.