ΑΡΘΡΟ 18ο: Κανονισμοί για τα μέλη του Δ.Σ.: Revision history

Diff selection: Mark the radio buttons of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

    22 September 2021

    • curprev 09:4409:44, 22 September 2021Wikimaster talk contribs 2,690 bytes +2,690 Νέα σελίδα με '1. Τα μέλη του Δ.Σ. μπορούν να παυθούν από τη Γ.Σ. με απόφαση που λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψη...'