ΑΡΘΡΟ 13ο: Αποβολή Mέλους

Από Hellug Wiki

Αναθεώρηση ως προς 09:41, 22 Σεπτεμβρίου 2021 από τον Wikimaster (συζήτηση | συνεισφορές) (Νέα σελίδα με '1. Σε μέλος που δεν τηρεί τους όρους του καταστατικού, που αντιδρά άμεσα ή έμμεσα στους σκοπο...')
(διαφορά) ← Παλαιότερη αναθεώρηση | Τελευταία αναθεώρηση (διαφορά) | Νεότερη αναθεώρηση → (διαφορά)

1. Σε μέλος που δεν τηρεί τους όρους του καταστατικού, που αντιδρά άμεσα ή έμμεσα στους σκοπούς του Σωματείου, που παραβαίνει τις διατάξεις του Νόμου περί Σωματείων ή προβάλλει προσκόμματα στην εκτέλεση των αποφάσεων του Δ.Σ. και της Γ.Σ. και συμπεριφέρεται κατά τρόπο ασυμβίβαστο προς τα συμφέροντα του Συλλόγου, γίνονται κατ' αρχήν συστάσεις από το Δ.Σ.

2. Αν δεν συμμορφωθεί, αποβάλλεται οριστικά ύστερα από αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ., η οποία λαμβάνεται με μυστική ψηφοφορία και πλειοψηφία των 2/3 του συνόλου των μελών.

3. Με την ίδια διαδικασία αποφασίζει και για την αποβολή μέλους που έχει καταδικαστεί γι' αξιόποινη πράξη, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ποινικού Κώδικα.

4. Πριν από την έκδοση της οριστικής απόφασης περί αποβολής μέλους, το ενδιαφερόμενο μέλος καλείται απ' το Δ.Σ. να απολογηθεί εγγράφως εντός ευλόγου προθεσμίας, μετά την πάροδο της οποίας το Δ.Σ. αποφαίνεται και άνευ αυτής.

5. Κατά της αποφάσεως αποβολής μέλους δύναται ν' ασκηθεί από το αποβληθέν μέλος η κατά το άρθρο 88 του ΑΚ προβλεπόμενη προσφυγή.

6. Το αποβληθέν μέλος δεν δύναται να έχει καμία οικονομική ή άλλη αξίωση έναντι του σωματείου

7. Τον πειθαρχικό έλεγχο του Δ.Σ. και της Ελεγκτικής Επιτροπής ασκεί η Γ.Σ.