ΑΡΘΡΟ 12ο: Αποχώρηση Mέλους

From Hellug Wiki

Revision as of 18:55, 21 September 2021 by Jacob (talk | contribs) (Νέα σελίδα με '# Τα μέλη αποχωρούν οικειοθελώς απ’ το Σωματείο, κατόπιν εγγράφου δηλώσεως προς το Δ.Σ. Το μέ...')
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
  1. Τα μέλη αποχωρούν οικειοθελώς απ’ το Σωματείο, κατόπιν εγγράφου δηλώσεως προς το Δ.Σ. Το μέλος που αποχωρεί υποχρεούται στην εκπλήρωση των μέχρι της αποχώρησής του υποχρεώσεων έναντι του Συλλόγου.
  2. Η αποχώρηση του γνωστοποιείται σε όλα τα υπόλοιπα μέλη, είτε με συμβατικό τρόπο ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.Under Discussion-Consultation

Διόρθωση Έκφρασης